Hisarya Tour Walk 4+

Viarity Ltd.

    • Free

Screenshots

Description

HTW is an application which utilizes augmented reality technology (AR). It is a creative and tourist project fully aimed at a modern form of visual art, a connection between history and cultural tourism.
The application presents the “Diocletianopolis Thermae” which holds a key position in the cultural legacy of the town of Hisarya. The site is listed as one of the 100 National Tourist Attractions in Bulgaria.
- Available in three languages.
- Contains audio information related to the ancient town and each of the site’s premises.
- Includes photogrammetrically designed AR visualizations of artifacts recovered during excavations.
- Opportunities to take photos with Ancient Greek god-healer Asclepius are available.
- Intuitive and easy navigation with blinking buttons.
- Original music.
- A collection of virtual artifacts with information.
- Help menu with instructions.
Instructions:
You receive additional audio information from the “Info” button.
Choose, "CLICK TO ENTER THE ROMAN THERMAE".
By scanning the AR marker, an added image of a digital original find is displayed. That way, you collect virtual three-dimensional artifacts in your gallery.
The gallery remains in your mobile device after you leave the site.
You receive a virtual explorer certificate.

HTW е приложение, което използва технология с добавена реалност (AR). Творчески и туристически проект, насочен изцяло към модерна форма на визуално изкуство, връзка между историята и културния туризъм.
Приложението представя „Термите на Диоклецианополис“, който заема ключово място в културното наследство на гр. Хисаря. Обект от 100-те Национални туристически забележителности на България.
- Активно е на три езика.
- Съдържа аудио информация, свързана с древния град и всяко помещение в обекта.
- Включва визуализации в добавена реалност на открити при разкопките артефакти, изработени чрез фотограметрия.
- Дава възможност за снимка с древногръцкия бог-лечител Асклепий.
- Интуитивна и лесна навигация с премигващи бутони.
- Авторска музика.
- Колекция от виртуални артефакти с информация.
- Помощно меню с указания
Инструкция:
От бутон инфо получавате допълнителна аудио информация.
Изберете „НАТИСНИ И ВЛЕЗ В РИМСКИТЕ ТЕРМИ“.
Чрез сканиране на AR маркер, се възпроизвежда добавен образ на дигитална оригинална находка. По този начин събирате виртуални триизмерни артефакти в галерията си.
Галерията остава във вашето мобилно устройство и след напускане на обекта.
Вие получавате виртуален сертификат на откривател.


HTW это приложение, использующее технологию дополненной реальности (AR). Творческий и туристический проект, полностью ориентированный на современную форму визуального искусства, связь между историей и культурным туризмом.
Приложение представляет „Термы Диоклецианополиса“, занимающий ключевое место в культурном наследстве г. Хисаря. Объект включён в список 100 Национальных туристических достопримечательностей Болгарии.
- Активно на трёх языках.
- Содержит аудио информацию, связанную с древним городом и каждым помещением объекта.
- Включает в себя визуальные эффекты в дополненной реальности найденных при раскопках артефактах, созданные с помощью фотограмметрии.
- Даёт возможность сфотографироваться с древнегреческим богом врачевателем Асклепием.
- Интуитивная и лёгкая навигация с мигающими кнопками.
- Авторская музыка.
- Коллекция виртуальных артефактов с информацией.
- Вспомогательное меню с указаниями.
Инструкция:
Кнопкой «Инфо» вы получаете дополнительную аудио информацию.
Выберите „НАЖМИТЕ И ВОЙДИТЕ В РИМСКИЕ ТЕРМЫ».
Путём сканирования AR-маркера воспроизводится дополненный образ цифровой оригинальной находки. Так вы собираете виртуальные трёхмерные артефакты в свою галерию.
Галерея останется в вашем мобильном устройстве после того, как вы покинете объект.
Вы получаете виртуальный сертификат первооткрывателя.

http://www.viarity.eu/docs/HisaryaTourWalk/1_Ara_AR_Marker.jpg

What’s New

Version 3.1

- metadata;

App Privacy

The developer, Viarity Ltd., indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Education
Reference
Reference
Education
Reference
Education