Into Work Cardiff 4+

We can help you get IntoWork

Cyngor Caerdydd Cardiff Council

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

The Into Work Advice Service is Cardiff Council’s employability support service. We provide a range of employment and digital support services to Cardiff residents actively seeking work or looking to train and upskill.

The Into Work app keeps you up to date with our information on our services and courses and allows you to register for our support directly through the app.

How Into Work can help you

Our job clubs run from over 35 different locations across the city and offer access to computers and the internet as well as trained staff to provide support with searching and applying for jobs.

Our employment projects provide one to one support and mentoring for job seekers who need support to build the skills and experience required to start a career or get back into work. We can also support job seekers on our projects to access funded work related-training and qualifications.

Our Adult Learning service offers free employability courses including CV writing and interview skills as well as qualifications in a range of different sectors including education, care, cleaning and hospitality.

We also run a Skills@Work project, helping those in low paid employment to upskill and progress in their career.

Get in touch with us through the app to find out how Into Work can help you.


Y Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith yw gwasanaeth cymorth cyflogadwyedd Cyngor Caerdydd. Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cyflogaeth a chymorth digidol i drigolion Caerdydd sy'n chwilio am waith neu sy'n awyddus i hyfforddi ac uwchsgilio.

Mae'r app I Mewn i Waith yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein gwasanaethau a'n cyrsiau ac yn eich galluogi i gofrestru ar gyfer ein cymorth yn uniongyrchol trwy'r app.

Sut mae I Mewn i Waith yn gallu eich helpu

Mae ein clybiau swyddi yn cael eu cynnal mewn mwy na 35 o leoliadau gwahanol ar draws y ddinas ac yn cynnig mynediad i gyfrifiaduron a'r rhyngrwyd yn ogystal â staff hyfforddedig i ddarparu cymorth i chwilio am swyddi a gwneud cais amdanynt.

Mae ein prosiectau cyflogaeth yn darparu cymorth a mentora un i un i geiswyr gwaith sydd angen cymorth i feithrin y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i ddechrau gyrfa neu ddychwelyd i'r gwaith. Gallwn hefyd gefnogi ceiswyr gwaith ar ein prosiectau i gael mynediad i hyfforddiant a chymwysterau a ariennir sy'n gysylltiedig â gwaith.

Mae ein gwasanaeth Dysgu Oedolion yn cynnig cyrsiau cyflogadwyedd am ddim gan gynnwys llunio CV a sgiliau cyfweld yn ogystal â chymwysterau mewn amrywiaeth o wahanol sectorau gan gynnwys addysg, gofal, glanhau a lletygarwch.

Rydym hefyd yn cynnal prosiect Sgiliau@Gweithle, gan helpu'r rhai mewn cyflogaeth â chyflog isel i uwchsgilio a symud ymlaen yn eu gyrfa.

Cysylltwch â ni trwy'r app i gael gwybod sut y gall I Mewn i Waith eich helpu.

What’s New

Version 1.0.3

Job Vacancy Features

App Privacy

The developer, Cyngor Caerdydd Cardiff Council, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Education
Education
Reference
Business

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education