iPhone Screenshots

Description

Апликацијата „МОЈ ДОКУМЕНТ“ е проект на Ротаракт клуб Широк Сокак Битола восоработка и помош со Ротари клуб Широк Сокак Битола, која има за цел да гидоближи и да ги направи подостапни информациите за одредени административнипроцедури и постапки до сите граѓани на Р. Македонија. Живеејќи во опшество во кое постојано се генерираат нови административнипроцедури и во кое имаме честа промена на законите, лоциравме дека за граѓанитепретставува потешкотија да стигнат до потребните информации како да си гиоствараат своите права, односно како да стигнат до потребните документи.Поради тие причини ја создадовме апликацијата „МОЈ ДОКУМЕНТ“ преку која на брз илесен начин сите граѓани можат да дојдат до систематизирани информации иобрасци за повеќе од четириесет административни процедури, кои ќе им помогнатза издавање на потребните документи, ќе го сведат на минимум времето потрошенониз административните лавиринти и секако ќе ги охрабрат во остварувањето нанивните права.„МОЈ ДОКУМЕНТ“ опфаќа шест институции, со кои граѓаните остваруваатнајинтензивен контакт во нивниот секојдневен живот, и тоа: Основен суд, Агенцијаза катастар на недвижности, Министерство за внатрешни работи, Фонд запензиско и инвалидско осигурување, Фонд за здравствено осигурување и Управата заводење на матични книги. Апликацијата дава можност секој корисник потребнитеинформации и обрасци за издавање на бараниот документ да си ги испрати насвојата електронска пошта, како и истите да ги испечати.

What’s New

Version 2.1

Update of documents

App Privacy

The developer, Inellipse, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like