PhahTaigi 台語輸入‪法‬ 4+

Jiaming Wu

    • 4.4 • 5 Ratings
    • Free

iPhone Screenshots

Description

PhahTaigi 台語輸入法 (Taigi Keyboard)

PhahTaigi 是靠「台文雞絲麵 Tâi-bûn Ke-si-mī」募資計畫維持團隊所有ê運作,向望你鬥陣來支持!
https://www.zeczec.com/projects/taibun-kesimi

【特色】
- 用手機á ē-tàng真輕鬆、簡單來phah台語、寫台文。
- Thang phah白話字,教育部漢字、拼音。
- 孤音節、多音節字詞免phah聲調ē出現照聲調順序排列ê候選詞。
- 多音節字詞phah每1-ê音節ê頭1-ê字母就ē出現。(例:phah「sbh」就ē出現「sam-bûn-hî」)
- 安裝了免上網就thang用。
- 免費、無廣告。
- 開放原始碼。(https://github.com/PhahTaigi)

【詞庫:羅馬字】
- 台日大辭典
- 教育部台語辭典
- 等等

【詞庫:漢字】
- 教育部台語辭典

【建議、討論】
- 面冊專頁(https://www.facebook.com/PhahTaigi/)
- 面冊社團(https://www.facebook.com/groups/PhahTaigiApp/)

多謝!

What’s New

Version 2.2.1

【PhahTaigi 台語輸入法 v2.2.1】

1. 修正 iOS 12版bē-tàng執行ê問題。
2. 修改 iOS 12版進前版本ê介面。

【PhahTaigi 台語輸入法 v2.2.0】

1. 調整台語、英語輸入切換ê所在,「地球」恢復原底操作——切換系統內底ê輸入法。
2. 更新候選詞詞庫資料。
3. 修正自動頭字母大寫ê問題。
4. 更新組件。

Ratings and Reviews

4.4 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

jediksing ,

怎麼選不了漢字呢?

點擊單字出來的都是台羅,長按、上拉和下拉都打不出漢字哦。

taioan kiankok ,

Great taigi app

Great tâigí app.

App Privacy

The developer, Jiaming Wu, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities