Roll Baby UK 17+

5loyalty

Được thiết kế cho iPhone

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Introducing the Roll Baby app - your one-stop destination to discover our locations, explore menus and earn loyalty points in just a few taps.
With our easy-to-use app, finding your nearest Roll Baby and browsing through our menus has never been easier. Get step-by-step directions to all our locations, and check out our latest offerings from the comfort of your phone.
But that’s not all - we’ve also gone digital with our loyalty card, making it easier for you to earn rewards and redeem points. Simply scan your digital loyalty app every time you visit a Roll Baby location, and watch your points stack up.
So what are you waiting for? Download the Roll Baby app today and start enjoying the benefits of being a loyal Roll Baby customer!

Có gì Mới

Phiên bản 2.0.3

- Cosmetic update

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, 5loyalty, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Thông Tin Liên Hệ

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Thông Tin Tài Chính
  • Vị Trí
  • Thông Tin Liên Hệ
  • Mã Định Danh

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Ẩm Thực
Ẩm Thực
Ẩm Thực
Ẩm Thực
Lối Sống
Ẩm Thực

Có Thể Bạn Cũng Thích

Ẩm Thực
Ẩm Thực
Ẩm Thực
Ẩm Thực
Ẩm Thực
Ẩm Thực