Portali i Klientëve SHUK.al 4+

Shërbimi Ujësjellës Kanalizime

BePro Shpk

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

Portali qëndror i shërbimeve ndaj klientëve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime, shërben si një kanal i ri komunikimi. Çdo Shoqëri Ujësjellës Kanalizimi ka uebfaqen e vet individuale brenda portalit qendror. Ky aplikacion është lidhje direkte me portalin e shërbimeve ndaj konsumatorëve. Informacionet aktuale si projektet, lajmet, tarifat, orët e furnizimit me ujë, si dhe të dhënat e kontaktit dhe orari i hapjes së qendrave të shërbimit janë të publikuara në portal. Klientët mund të bëjnë ankesa, kërkesa dhe raportime përmes aplikacionit, të cilat do të përcillen dhe do te administrohen drejtpërdrejt nga Shoqërite Ujësjellës Kanalizime.

Portali i Konsumatorëve është një instrument ndërveprues që bashkon klientët dhe Shoqërite Ujësjellës Kanalizime. Në kontekstin e bashkëjetesës në komunitet, ai synon jo vetëm të edukojë konsumatorët që të bëhen më të përgjegjshëm për të drejtat dhe detyrimet e tyre, por gjithashtu shërben për të lehtësuar kërkesat që ata kanë në jetën e përditshme, në lidhje me këto shërbime. Portali ndihmon Shoqërite Ujësjellës Kanalizime, jo vetëm për të kuptuar nevojat e klientëve, por edhe për t'i adresuar ato në mënyrë sa më efektive, në mënyrë që të përmirësojë cilësinë e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime përfshirë shërbimet e trajtimit të ujrave të ndotura urbane, duke siguruar një mjedis më të pastër, duke kontribuar kështu në përmirësimin e cilësisë së jetës.

What’s New

Version 1.0.1

Updated name and description

App Privacy

The developer, BePro Shpk, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities