iPhone-Screenshots

Beschreibung

De Stimmen app is makke om op in leuke en ynteressante manier data te sammeljen foar taalkundich ûndersyk. Do bist yn dit gefal de boarger-wittenskipper dy’t mei dizze app dyn eigen taal – of de taal fan oaren - opnimt. De app docht syn bêst om te hearren en te rieden wêr'st weikomst. Mominteel bestiet de app út in plaatsje-beneam-taak, in frije spraak-recorder en in dialekt-quiz. Brûk se om dyn stim oan it ûndersyk te jaan!

Algeduerich hearre wy om ús hinne ferskillende talen, dialekten en aksinten. Dat mei lykje as is it de gewoanste saak fan de wrâld, mar foar wittenskippers kinne al dy ferskillende manieren fan praten en útspraak helpe om fragen te beäntwurdzjen oer hoe’t ús brein wurket of hoe’t ús maatskippij funksjonearret. Kennis oer taalgedrach en taalstruktuer kin ek helpe foar automatyske stim- en spraakwerkenning. Dy kin dan bygelyks wer brûkt wurde yn apparaten en robots, in ûntwikkeling dy’t yn de takomst in hege flecht nimme sil.

Plaatsjes beneame
De útdaging fan de plaatsje-beneam-taak is om heech te skoaren troch fan safolle mooglik plaatsjes de namme yn te sprekken. Do kinst se wierskynlik hiel fluch en maklik yn dyn memmetaal útsprekke, mar hoe sit it mei dyn twadde en tredde taal? Us doel is it om sa folle mooglik opnames te sammeljen fan safolle mooglik talen en dialekten. Oan it wurk dus, kom mar op mei dy nammen.

Praatkaart
Yn de Praatkaart kinst harkje nei opnamen fan oare minsken of sels in opname meitsje fan dyn eigen dialekt of earste taal. Fertel in mopke of in sterk stik út dyn jeugd! Of fertel wat oer dyn plannen foar de takomst of watst fan de wrâld tinkst..

Dialekt Quiz
Komsto út Fryslân? Dan kin dizze app op grûn fan dyn antwurd op 19 koarte fragen riede wêr oftst wei komst. Probearje mar út en fyn út oftsto in werkenber aksint of dialekt hast.

Hasto opmerkings of fragen? mail ús: stimmen@rug.nl

Neuheiten

Version 1.2

Bugfix

Informationen

Verkäufer
University of Groningen
Größe
6.6 MB
Kategorie
Education
Kompatibilität

Erfordert iOS 9.0 oder neuer. Kompatibel mit iPhone, iPad und iPod touch.

Sprachen

Englisch, Friesisch, Niederländisch

Alter
Freigegeben ab 4+
Copyright
© University of Groningen
Preis
Gratis

Support

  • Familienfreigabe

    Wenn die Familienfreigabe aktiviert ist, können bis zu sechs Familienmitglieder diese App verwenden.

Mehr von diesem Entwickler

Das gefällt dir vielleicht auch