TollPass 4+

TOLLING IS EASY WITH TOLLPASS

Intelligent Traffic System AD

Designed for iPhone

    • 1.0 • 1 Rating
    • Free

iPhone Screenshots

Description

С широка гама от услуги и функционалности от тол таксуване до GPS проследяване в реално време, TollPass App обхваща всички аспекти на ежедневните ви операции. Управление в реално време с точно местоположение, скорост и посока, което позволява да вземате информирани решения за Вашия автопарк.

С най-новата функционалност TollPass Fleet в мобилното приложение контролът е във Вашите ръце навсякъде и по всяко време:

• GPS проследяване на превозни средства в реално време в България и Европа
• Установяване на местоположение и оптимизиране на маршрути
• Бърза реакция при непланирани ситуации
• Аларми за превишена скорост
• Аларми за маркирани зони
• Разходни норми за гориво
• Изчисление на разхода за пътни такси за всеки маршрут в България и Европа

Още от мобилното приложение TollPass App:

• Актуална информация за баланс по договор за тол таксуване
• Моментално зареждане на суми в договори за тол таксуване
• Покупка на маршрутна карта с лесно създаване на желан маршрут
• Функция Следвай маршрут за незабавно сигнализиране при отклоняване от предварително закупения маршрут на маршрутната карта
• Покупка на електронна винетка
• Добавяне на данни за винетка и получаване на известия за валидност
• Достъп до текущи задължения по договор
• Тол калкулатор за индивидуални пътувания според начална и крайна точка

ВАЖНО:

TollPass App осигурява възможност използването на основни функционалности и удобства от онлайн платформата за пътни такси и услуги TollPass.bg

TollPass App не изисква регистрация за заплащане на предплатените продукти - маршрутни карти електронни винетки.

TollPass App осигурява достъп и пълнота на информацията само при онлайн свързаност;
Предоставената информация не заменя съобщенията и сигнализацията от бордовите устройства за автоматично тол таксуване; Редовно следете индикаторите на бордовите устройства за автоматично тол таксуване;


При нужда от допълнителна информация свържете се с нас на support@tollpass.bg, *5500, +359 884 00 55 00 или посетете Tollpass.bg

………………………………………………………..

With an extensive array of features, from toll charging to live GPS tracking and reporting, TollPass App encompasses all aspects of your daily operations. Real-time monitoring and management with accurate location, speed and direction enabling you to make informed decisions for your fleet.

TollPass Fleet is the latest functionality in the mobile app and now the control is in your hands anywhere and anytime:

• Tracking & tracing service in Bulgaria and Europe
• Real-time locating and optimizing routes
• Quick reaction to unplanned situations
• Speed alarms
• Alarms for marked areas
• Fuel consumption rates
• Toll cost calculation for each route in Bulgaria and Europe

More of TollPass mobile app:
• Up-to-date information on the balance of the contract for toll charging
• Instant loading of amounts in toll contracts
• Route pass purchase with easy route creation
• Follow Route function for immediate notifications when deviating from the pre-purchased route on the route pass
• Electronic vignette purchase
• Add vignette data and receive validity notifications
• Current contractual obligations
• Toll calculator according to start and end point

IMPORTANT:

TollPass App ensures the use of basic functionalities and services of the online toll platform TollPass.bg.

TollPass App does not require registration for payment of prepaid products as route pass or electronic vignettes.

TollPass App provides access and completeness of information only with online connectivity;
The information provided does not replace messages and signalization from the on-board units for automatic toll charging. Always monitor the indicators of the on-board units for automatic toll charging.


If you need more information, contact us at support@tollpass.bg, *5500, +359 884 00 55 00 or visit Tollpass.bg

What’s New

Version 3.1.2

TollPass винаги се стреми да осигури най-доброто потребителско изживяване, като прави подобрения и корекции. За да сте сигурни, че няма да пропуснете нищо, проверете настройките за автоматичен ъпдейт на приложението.
—————————————————————

TollPass is striving to provide the best user experience by making improvements and adjustments. To make sure you don’t miss anything, check the app auto-update settings

Ratings and Reviews

1.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Xpucmo ,

Most useless app in Apple store

One of the main functions of this app - to pay with a credit card when you select a toll pass - DOESN’T work for weeks - neither here on the app nor on its website! Waste of time. Period!

Български: Да си платиш с кредитна карта е невъзможно, което е основана функция на това приложение. Също не става и в сайта им. Поради тази причина това приложение, а и цялата им услуга са в пълна противошополжност на идеята за онлайн услуги.

App Privacy

The developer, Intelligent Traffic System AD, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

My Borovets
Travel
EKO Smile Bulgaria
Travel
Bansko Ski
Travel
Volt Premium Taxi
Travel
Burgas
Travel
eTOLLs EU - E Vignette Autopay
Travel