TrC | TfW 4+

Track Journeys | Check Times

Transport For Wales

  • 4.7 • 41 Ratings
  • Free

Screenshots

Description

Your travel companion.
Eich cydymaith teithio.

Save money, time and effort with the TfW app.
Arbedwch arian, amser ac ymdrech gydag ap TrC.

Gall ap TrC arbed hyd at hanner pris i chi ar rai teithiau pellter hir gyda thocynnau Ymlaen Llaw (Advance). Mae hefyd yn cynnig tocynnau di-bapur heb unrhyw ffioedd archebu, diweddariadau trên byw ar flaenau eich bysedd a'r opsiwn o oedi ad-dalu os bydd eich trên yn cael ei ohirio neu ei ganslo.

Mae ap TrC yn hawdd i’w ddefnyddio ac mae’n darparu gwybodaeth ddefnyddiol fel diweddariadau byw ar amseroedd trenau, eich hysbysu o unrhyw oedi, a’n Gwiriwr Capasiti i’ch helpu i ddod o hyd i drenau sydd â lle. I'r rhai sy'n cofrestru ar yr ap mae hyn yn datgloi opsiynau ychwanegol fel ffefrynnau gorsafoedd cartref a hysbysiadau gwasanaeth trên ar gyfer eich teithiau penodol chi.

Trafnidiaeth Cymru yw gweithredwr trenau swyddogol Cymru a’r Gororau, ac mae ein trenau’n rhedeg i 248 o orsafoedd gan gynnwys Caerdydd, Manceinion, Birmingham, Lerpwl, Caer, Amwythig, Abertawe, Bangor a mwy.

Mae ap TrC nid yn unig yn darparu eich tocynnau ar gyfer eich taith gymudo ddyddiol ond yn cynnig siop un stop ar gyfer teithiau trên ledled Prydain Fawr.

• Arbedwch hyd at hanner y pris ar deithiau trên pellter hir gyda thocynnau TrC ymlaen llaw ar ein ap.
• Arbedwch hyd at 40% gyda'n tocyn hyblyg Multiflex, sy'n unigryw i'n ap, a chewch 12 siwrnai sengl am bris 10 (yn ddilys am 3 mis o'i brynu).
• Sicrhewch eich bod yn cael y diweddariadau gwasanaeth byw a gwybodaeth platfform er mwyn gwneud eich taith mor esmwyth â phosibl
• Dewch o hyd i drenau â lle gyda'n nodwedd Gwiriwr Capasiti, i weld pa drenau sydd fel arfer â seddi a’r rheini sydd heb le.
• Oedi Ad-dalu os caiff eich trên ei ohirio neu ei ganslo gallwch gael mynediad i'n cyfrifiannell iawndal a gwneud cais.
• Teithio digyffwrdd hawdd gydag e-Docynnau digidol yn cael ei storio ar unwaith i'ch waled talu.
• Dewiswch eich opsiwn iaith, gan fod ein ap ar gale yn Gymraeg a Saesneg.

----------

The TfW app can save you up to half price on selected long-distance journeys with Advance tickets. It also offers paperless tickets with no booking fees, live train updates at your fingertips and the option of delay repay if your train is delayed or cancelled.

The TfW app is easy to use and provides helpful information such as live updates on train times, making you aware of any delays, and our Capacity Checker to help you find trains with space . For those who register on the app this unlocks additional tools such as home station favourites and train service notifications set for your own specific journeys.

Transport for Wales is the official train operator for Wales and Borders, and our trains run to 248 stations including Cardiff, Manchester, Birmingham, Liverpool, Chester, Shrewsbury, Swansea, Bangor, and more.

The TfW app not only provides you your tickets for your daily commute but offers a one-stop shop for rail travel throughout Great Britain.

• Save up to half the price on long-distance train journeys with TfW Advance tickets on our app.
• Save up to 40% with our flexible ticket Multiflex, exclusive to our app, and get 12 single journeys for the price of 10 (valid for 3 months from purchase).
• Get live service updates and platform information at your fingertips to make your journey as easy as possible
• Find trains with space with our Capacity Checker feature, to see which trains typically have seats available and ones that don't.
• Delay Repay if your train is delayed or cancelled you can access our compensation calculator and make a claim.
• Easy contactless travel with digital eTickets stored straight to your payment wallet.
• Choose your language option, as our app provides both Welsh and English language preferences.

What’s New

Version 1.1.50

We’ve added the ability for you to spread payments over 3 instalments using Paypal Pay in 3. You can find more information on this option when you come to the payment screen.
We’ve updated our user interface to make it more user friendly as we add more functionality into our app.
We’ve made a number of smaller bug fixes and improvements.


Rydym wedi ychwanegu’r gallu i chi ledaenu taliadau dros 3 rhandaliad gan ddefnyddio Paypal Pay in 3. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr opsiwn hwn pan gyrhaeddwch y sgrin talu.
Rydym wedi diweddaru ein rhyngwyneb defnyddiwr i’w wneud yn haws ei ddefnyddio wrth i ni ychwanegu mwy o nodweddion i’n ap.
Rydym wedi gwneud nifer o atgyweiriadau a gwelliannau llai i fygiau.

Ratings and Reviews

4.7 out of 5
41 Ratings

41 Ratings

vev116 ,

App is OK, but…

Should use the term “back” instead of “cancel” when viewing more information in the middle of booking your ticket. And FTLOG when filling in your address in the payment section, when selecting your country, it would have been helpful finding mine if the countries had been in alphabetical order!!

Developer Response ,

Thank you for your review. We will feedback your comments to the developers.

App Privacy

The developer, Transport For Wales, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

 • Purchases
 • Financial Info
 • Contact Info
 • Identifiers
 • Usage Data
 • Diagnostics

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

 • Usage Data

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Travel
Travel
Travel
Travel
Travel
Travel