Vajrapani 4+

An Nguyen Thi Duy

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Dòng Mật Pháp chúng-con cùng hữu-tình vô-tình ba-cõi tam-thừa,
Thành Kính Quy Tỳ Lô Giá Na Phật,
Mắt Tịnh như sen xanh,
Tam Giới điều ngự thiên nhân sư,
Đại Bồ Đề Tâm cứu thế gian giả,
Chơn ngôn Pháp thâm diệu gia trì,
Chảy vào vô sanh A tự môn,
Bạch hào vô tướng chánh biến tri,
Viên mãn thường chiếu như nhật nguyệt,
Ngũ đấng cứu thế A-Súc Như Lai, Bửu-Sanh Như Lai,
Vô-Lượng-Thọ Như Lai, Bất-Không-Thành Tựu Như Lai,
Chứa trong luân cát tường đại tất địa,
Mắt Từ tự tại giáng tam thế, Kim cang tát đỏa Bất Động Tôn,
Không ngược bản thệ ứng thời kỳ,
Xong việc du già hoàn kim cương vị,
Chúng con thành kính quy Tỳ Lô Giá Na Phật.

Vì Đại Sự Nhân Duyên, trang website được hiển xuất từ Nơi Bổn Giác Tánh; vốn thanh tịnh kim cang bất hoại, vô phân biệt, chẳng không phân biệt. Tiếp nối Công Hạnh Bồ Đề nơi Bổn Nguyện Mười Phương Chư Phật ba đời; Là lan rộng đẳng Pháp Quang, đánh thức giác đại chúng.

Nơi đại chúng đang tiềm ẩn Chân Tâm bất hoại, không hề tỏ ngộ. Mượn qua phương tiện thông tin website, Nhóm Kim Cang Tử đời Chữ Nhật diễn bày Giáo Pháp Nhất Thừa Kim Cang Pháp Bất Hoại, diễn bày Bí Pháp Mandala, Pháp Tam Mật Bình đẳng Tương Ưng, Pháp tức Thân thành Phật.

Mong Chư Tăng Hiền Đức cùng Chư Bậc Thức Giả, tạo nhân trợ duyên cho Nhóm Kim Cang Tử đời Chữ Nhật Hoàn Thành Như Lai Sự; Hoàn Thành Đại Bi Hạnh Nguyện của Mười Phương Chư Phật ba đời.

Dòng Mật Pháp VajraPani
Nhóm Kim Cang Tử đời Chữ Nhật

What’s New

Version 1.1

Apple đã cập nhật ứng dụng này để có thể hiển thị biểu tượng của ứng dụng Apple Watch.

- sửa lỗi

App Privacy

The developer, An Nguyen Thi Duy, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

You Might Also Like

Niệm Bình An
Lifestyle
Satra Loyalty Card
Lifestyle
ZEMA: BEAUTY & MORE
Lifestyle
Xem Bói: Tử Vi 2024.Phong Thuỷ
Lifestyle
AEON VietNam
Lifestyle
Lịch Vạn Niên 2024 - Lịch Âm
Lifestyle