Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

서울특별시에서 제공하는 서울 각 지역구별 마트, 시장의 생필품 가격을 모바일 앱에서 만나실 수 있습니다.

현재 서울시에서는 mulga.seoul.go.kr 사이트를 통해 16가지 생필품 (과일, 채소, 육류 및 생선류) 가격을 매주 월요일, 목요일에 조사해서 익일 업데이트 제공하고 있습니다.

서울시 물가 정보 앱은 이런 생필품 가격 정보를 모바일로 쉽게 확인하실 수 있게 만든 앱입니다.

주요 기능
- 단골 마켓 설정 및 단골 마켓 가격 정보를 시작 페이지로 설정하기
- 관심 상품 등록 및 관심 상품 가격 히스토리 확인 (최근 6개월 가격 추이)
- 여러 마트/시장 가격 비교하기 모드 제공

Có gì Mới

Phiên bản 2.0

Apple에서 앱이 최신 Apple 서명 인증서를 사용하도록 업데이트했습니다.

Update for IOS 11

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, GO2JOY VIETNAM JOINT STOCK COMPANY, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích