AHC 정품인‪증‬ 4+

(주)카버코리아

Được thiết kế cho iPhone

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

AHC 정품인증 앱으로 정품 여부를 확인하시고 AHC 제품을 믿고 만나보세요.

2020년부터는 QR코드 대신 워터마크 바코드 기반의 서비스를 제공하고 있습니다.
워터마크 바코드 기반의 라벨을 스캔하면 정품 여부를 확인할 수 있으며,
의심이나 가품으로 판정이 되면 신고 기능을 통해 구매 정보를 알려주시면,
환불 등 보상이 이루어질 수 있도록 도와드립니다.

AHC 정품인증앱은 2019년까지 사용했던 QR코드 등 일반적인 QR코드에 대한 스캔도 지원합니다.
판정 결과에 따라 지원을 받으시기 바랍니다.

문의 사항: cs@ahc.support

Có gì Mới

Phiên bản 2.3.1

- 기타 버그 수정
- 워터마크 정품 판정 화면 투명으로 변경
- 가품 판정 룰 정교화
- 초점 맞추기를 지원하기 위한 줌 기능 추가.
- QR 판정 결과 세분화
- 가품 신고 프로세스 개편

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, (주)카버코리아, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Thông Tin Liên Hệ
  • Nội Dung Của Người Dùng
  • Mã Định Danh

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

HiddenTag C.O.P.
Lối Sống
HiddenTag(히든태그)
Lối Sống
商易行
Lối Sống
香水时代
Lối Sống
乐校通
Lối Sống
识上-奢侈品鉴定   品奢鉴定
Lối Sống