Blueshark Malaysia 4+

Blueshark Ecosystem Sdn. Bhd.

Được thiết kế cho iPhone

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

BlueShark focuses on providing the best smart e-mobility services and solutions. Using automotive technology, we aim to reshape the electric two-wheeler industry, providing a high-tech solution for short-distance traveling users.
This app is mainly used to monitor the vehicle's basic condition, give orders in the near field and remotely, monitor the location of the vehicle, receive exception information, manage battery conditions, etc.

【Vehicle Management and Monitor】
Vehicle Connect: With the guide of the Blueshark Asean APP, you can easily connect your vehicle in a few steps.
Condition Checking: Check the vehicle's current battery level, remaining range estimation, connection status, etc.
Full Control: Give orders in the near field, and remotely, you have your smart vehicle under absolute control.
【Anti-Theft】
Movement Alert: Knowing if your vehicle is at risk in real-time
Location Display: Find your vehicle with one tap, and quickly locate your BlueShark
【Battery Management】
Battery Management: Monitor the condition, remaining power, and usage of the battery in real-time
【My Footprints】
Recording the days and mileage we have accompanied you, Blueshark makes every trip of yours an interesting one.

Có gì Mới

Phiên bản 1.3.0

Some bug fixes and experience optimization.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Blueshark Ecosystem Sdn. Bhd., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Mục Mua
  • Vị Trí
  • Thông Tin Liên Hệ
  • Nội Dung Của Người Dùng
  • Mã Định Danh
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích