Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Never lose track of an important doc again with Dropbox Scan, a document scanner app that lets you quickly transform all your physical documents into high-quality PDFs. Scan documents, receipts, IDs, photos, notes, and more so you’ll always have digital copies of these important files—no matter where you are. The Dropbox Scan app makes it easy to organize and store all your documents in one place, safely and securely.

Features:
• Scan in seconds: Dropbox Scan is a quick doc scanner that works as an image converter and scanner—right from your phone. Scan to PDF with just the tap of a button with this scanning app.
• High-quality scans: Get high-quality PDFs or PNGs—just like a physical scanner—using our smart cropping and auto-detection technology.
• Share quickly: Share scans with others in just a few taps using email, text, or messenger apps.
• Sync to Dropbox: Back up and access scans from anywhere, across all your devices. Sign up for a Basic, Plus, or Professional Dropbox account to store all your scans in one organized and secure place.

Dropbox is trusted by more than 14 million paid users—let Dropbox Scan become your go-to iPhone and iPad free PDF scanner app.

And get peace of mind with the backing of a leader trusted by Fortune 500 companies for their secure cloud solutions.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.1

Never lose track of an important doc again with Dropbox Scan, a document scanner app that lets you quickly transform all your physical documents into high-quality PDFs. Scan documents, receipts, IDs, photos, notes, and more so you’ll always have digital copies of these important files—no matter where you are. The Dropbox Scan app makes it easy to organize and store all your documents in one place, safely and securely.

Features:
• Scan in seconds: Dropbox Scan is a quick doc scanner that works as an image converter and scanner—right from your phone. Scan to PDF with just the tap of a button with this scanning app.
• High-quality scans: Get high-quality PDFs or PNGs—just like a physical scanner—using our smart cropping and auto-detection technology.
• Share quickly: Share scans with others in just a few taps using email, text, or messenger apps.
• Sync to Dropbox: Back up and access scans from anywhere, across all your devices. Sign up for a Basic, Plus, or Professional Dropbox account to store all your scans in one organized and secure place.

Dropbox is trusted by more than 14 million paid users—let Dropbox Scan become your go-to iPhone and iPad free PDF scanner app.

And get peace of mind with the backing of a leader trusted by Fortune 500 companies for their secure cloud solutions.

Xếp hạng và Nhận xét

4,5/5
21 đánh giá

21 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Dropbox, Inc., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

  • Mã Định Danh

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Mục Mua
  • Thông Tin Liên Hệ
  • Nội Dung Của Người Dùng
  • Mã Định Danh
  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích