Poster Maker - Edit Menu&Flyer 4+

Photo,Logo,CV & Quote design

Hangzhou Lemi Network Technology Co., Ltd

  • 4,7 • 27 đánh giá
  • Miễn phí
  • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Poster Maker - you can do the graphic design yourself!

Whether you need to make printed posters, roll-up banners, or X display racks, you can create all the graphic designs you need on the poster maker, simple and easy-to-understand online editing mode, one-click generation, and save ultra-high-definition pictures to your phone Photo album, send the pictures to the print shop, you can complete the design and production of the required materials, it is that simple.

How to use poster maker

1. Use ready-made templates and choose one from the templates made by professional designers to save time.

2. Add text on the photo, easily add text to the picture. Change the font, size, color, spacing, and position.

3. Use the perfect picture, upload the picture from the device album, adjust the position, rounded corners, transparency, and rotation angle to make the picture more suitable for your overall design.

4. Show your design and click the blue download button in the upper right corner to save it directly to your device.

5. Printing materials
Send the ultra-high-definition picture to the print shop, and then inform the name of the material to be produced (poster, roll-up banner, display rack), and it's all done~

Monthly membership Price: $11.99

Annual membership Price: $23.99

Life Member Price: $99.99

Instructions for continuous monthly subscription:

1. Service name: poster maker continuous monthly membership

2. Subscription price: Free trial for 7 days, $4.49/month

3. Subscription period: 1 month

4. Payment: After the user confirms the purchase and makes the payment, it will be credited to the iTunes account.

5. Cancel the renewal: If you need to cancel the renewal, please manually turn off the automatic renewal function in the iTunes/Apple ID setting management 24 hours before the current subscription expires.

6. Renewal: Apple’s iTunes account will be debited within 24 hours before expiration. After the deduction is successful, the subscription period will be extended by one month.

7. Privacy agreement: https://poster.leminet.cn/privacy

8. User agreement: https://poster.leminet.cn/agreement

Có gì Mới

Phiên bản 3.0.8

· New case toggle
· Edit box operation optimization
· Adjust the fine-tuning function to the lower toolbar

Xếp hạng và Nhận xét

4,7/5
27 đánh giá

27 đánh giá

Đăng Ký

Đăng ký hàng tháng
Easy to design by yourself.
Dùng Thử Miễn Phí

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Hangzhou Lemi Network Technology Co., Ltd, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

 • Mục Mua
 • Thông Tin Liên Hệ
 • Nội Dung Của Người Dùng
 • Lịch Sử Tìm Kiếm
 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Lối Sống
Tiện ích
Hiệu suất
Tiện ích
Giáo dục

Có Thể Bạn Cũng Thích

Đồ họa & Thiết kế
Đồ họa & Thiết kế
Đồ họa & Thiết kế
Đồ họa & Thiết kế
Đồ họa & Thiết kế
Đồ họa & Thiết kế