My Gaga 17+

Thu Trang Hoang

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Traffic management app
+ pledge means
+ vehicle rental
+ parking lot for rent
+ repair service

Có gì Mới

Phiên bản 1.2

fix bugs

Xếp hạng và Nhận xét

2,9/5
8 đánh giá

8 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Thu Trang Hoang, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Kinh Doanh
Kinh Doanh
Tài Chính
Tài Chính
Tài Chính
Kinh Doanh