Nhat Push Ball Fooder 4+

Luu Nui

Được thiết kế cho iPhone

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

two players throw the ball into the opponent's net the ball is big and bouncing you need to eat more food to increase your strength, food will randomly appear and fly in from either side of the screen whoever eats fast will be the one after eating, The health index will increase, the UI bar displayed after eating the character will be a bit larger (2 sides will have 2 food hooks, the player touches the screen to shoot the hook and pull the food for the character). The food that appears will also have spoiled food, if it is pulled by mistake, it will reduce the character's health stats.

Win: put the ball in the opponent's net

Lose: conceded

Modes:

Easy: Same as above

Difficulty: As above, in this mode there will be bombs falling from the sky, players shoot tow hooks to destroy, if any character lets bombs fall on people => lose

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Luu Nui, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi