Saros Super App 17+

Saros Labs LLC

Được thiết kế cho iPhone

    • 5,0 • 4 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Saros is the ultimate app designed to redefine your Web3 experience on Solana. It provides seamless access to the evolving global, decentralized economy, all conveniently accessible, right at your fingertips. The Saros ecosystem encompasses the Saros Super App, Saros ID, and many more. With Saros, you can elevate your daily financial routine, navigate the Solana network effortlessly, and experience fast and secure transactions. Embracing Solana's innovation, Saros opens up a world of infinite possibilities for your financial future within a comprehensive app.

Có gì Mới

Phiên bản 1.1.0

Support adding discover tab to easier access to Farm, Stake, Add Custom Token, Hidden Token
Support showing multi-send status after sending transactions
Support search in receive list
Enhance scan QR feature when the user has hidden all tokens

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
4 đánh giá

4 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Saros Labs LLC, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Ramper Wallet
Tài Chính
Bolide Crypto Exchange, Wallet
Tài Chính
Cofi
Tài Chính
TatemCash Customer
Tài Chính
Rapids Wallet
Tài Chính
VeryPay Customer
Tài Chính