The ONE Smart Piano_by The ONE 4+

Xiaoyezi Beijing Technology Co., Ltd.

  • 4,2 • 5 đánh giá
  • Miễn phí
  • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

The ONE Smart Piano 4.0. A complete new version smart piano learning by The ONE. It will standardize your learning process and help you to take your first step of piano journey!

What’s included in The ONE Smart Piano:
- Crash Course: Fast track learning for beginner to learn a song in a few hours.
- Sheet Music: Blue lights for left hand notes, and red lights for right hand notes.
- Rhythm Games: Score points by hitting light-up keys on rhythm to match accompaniment music.
- Video Tutorials: Over 100 free video lessons integrated with lights help you learn everything from the basics of piano to more advanced topics.

“Four-Steps” Teaching Method in The ONE Smart Piano:
Every sheet music in Crash Course has been split into different sections. Just follow the instructions, and practice slowly with four steps: Learn the melody, hand position, fingering and rhythm. You can play “Twinkle Twinkle Little Star” within in five minutes, and “Für Elise” in one week.

Thousands of Sheet Music:
Sheet music library is real-time updated plus thousands of sheet music. Just choose the song you love, adjust the pace and start playing piano in minutes.

Music Rhythm Game:
Learn how to play piano while playing rhythm games. Enjoy various of functions inside the Game features like AI scoring, difficulty increase and more. Practice piano while playing games is easier to learn different types of sheet music.

Professional Video Tutorials:
Over 100 free video lessons made by different professional piano instructors and institutions. Including Lang Lang tutorials that can help you to make your first step of your piano journey.

Possibilities are Endless:
Choose from hundreds of high quality sound including 128 GM tones and 6 drum sets. Whatever your goal for music is, The ONE Smart Piano App can get you there!

"The ONE Smart Piano_by The ONE" was created by The ONE Music Group, maker of smart piano with the goal of provides a self-motivated and fun approach that gets beginners practicing more regularly.

Follow Us: 
Facebook: /onesmartpiano
Twitter: @onesmartpiano
http://www.smartpiano.com

Có gì Mới

Phiên bản 4.3.2

Fix some bug~

Xếp hạng và Nhận xét

4,2/5
5 đánh giá

5 đánh giá

Acb-bca ,

Please help me

I can’t connect the piano to ipad by cable. I use lightening to usb type B cable to connect.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Xiaoyezi Beijing Technology Co., Ltd., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

 • Mục Mua
 • Thông Tin Liên Hệ
 • Nội Dung Của Người Dùng
 • Lịch Sử Tìm Kiếm
 • Lịch Sử Duyệt
 • Mã Định Danh
 • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Giáo Dục
Giáo Dục
Giáo Dục
Nhạc
Giáo Dục
Nhạc

Có Thể Bạn Cũng Thích

Giáo Dục
Giáo Dục
Giáo Dục
Giáo Dục
Giáo Dục
Giáo Dục