Nabour 12+

RELATIONSHIP REPUBLIC COMPANY LIMITED

Designed for iPhone

  • Free

iPhone Screenshots

Description

Nabour คือชุมชนออนไลน์สำหรับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม เป็นช่องทางการสื่อสารภายในระหว่างชุมชน อำนวยความสะดวก ติดตามข่าวสารต่างๆ ภายในชุมชนในแบบ Real-Time ทำให้ผู้อยู่อาศัยหรือสมาชิกในชุมชนติดต่อกับนิติบุคคลได้โดยตรงผ่านแอพพลิเคชันและไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนหรือกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบ Notification

Features:
- กระดานข่าวสาร (What's new) : กระดานข่าวสารต่างๆ ที่เป็นการประกาศขึ้นจากทางนิติบุคคล เพื่อให้สมาชิกทุกคนในหมู่บ้านหรือคอนโดไม่พลาดทุกการประกาศ
- การแจ้งเตือน (Notifications) : ระบบแจ้งเตือนต่างๆ ทำให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของชุมชนของคุณ
- การแจ้งซ่อม/แจ้งปัญหา(Repairing Report) : ระบบการแจ้งซ่อม/แจ้งปัญหาที่สมาชิกในชุมชนสามารถแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น ส่งตรงไปถึงทีมงานนิติบุคคลอย่างไม่มีตกหล่น
- ตารางกิจกรรม (Events) : ตารางกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชน
- การลงคะแนนความคิดเห็น (Vote) : สมาชิกในชุมสามารถลงความคิดเห็นสำหรับหัวข้อต่างๆ ที่เกิดจากสมาชิกอื่นๆ ภายในชุมชนเป็นผู้สร้างขึ้นหรือเป็นหัวข้อที่สร้างขึ้นจากทางนิติบุคคล
- การเงิน (Finance) : สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายของส่วนกลาง ใบแจ้งหนี้ต่างๆ และใบเสร็จรับเงิน
- พัสดุและไปรษณีย์ (Posts & Parcels) : ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีพัสดุหรือไปรษณีย์ส่งถึงคุณ
- ห้องประชุมกรรมการ (Committee Room) : พื้นที่สำหรับคณะกรรมการของนิติบุคคลที่จะสื่อสารภายในระหว่างกลุ่มคณะกรรมการเท่านั้น โดยสามารถสร้างหัวข้อในการปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ ได้

New Feature :
- กล่องข้อความ (Message Box) ผู้ใช้งานที่อยู่ในส่วนของผู้อยู่อาศัยหรือลูกบ้าน สามารถติดต่อไปยังผู้บริหารงานด้านนิติบุคคลของโครงการได้โดยการส่งข้อความผ่านระบบ "กล่องข้อความ" โดยกล่องข้อความนี้จะเป็นข้อความที่ผู้ใช้งานและผู้บริหารงานด้านนิติบุคคลของโครงการเท่านั้นที่จะสามารถโต้ตอบซึ่งกันและกันได้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

What’s New

Version 4.1.6

Application performance enhancement.

App Privacy

The developer, RELATIONSHIP REPUBLIC COMPANY LIMITED, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Used to Track You

The following data may be used to track you across apps and websites owned by other companies:

 • Identifiers
 • Usage Data
 • Diagnostics

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

 • Contact Info

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

 • Location
 • Contact Info
 • User Content
 • Identifiers
 • Usage Data
 • Diagnostics
 • Other Data

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Social Networking
Social Networking
Social Networking
Social Networking
Social Networking
Social Networking