พุทธธรรม ฉบับดิจิตอ‪ล‬ Brazil L +4

Southeast Asia University

    • Grátis

Capturas de tela

Descrição

พุทธธรรม ถือเป็นผลงานชิ้นเอกเล่มสำคัญของท่าน ป.อ. ปยุตโต โดยเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนามากที่สุดเล่มหนึ่ง เพราะประมวลหลักธรรม หรือกฎของธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ โดยดึงเอาคำอธิบายจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ฯลฯ เพื่อให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้สนใจใฝ่รู้เนื้อหาพระพุทธศาสนาในภาพรวมทั้งหมดในภาษาที่สามารถเข้าใจได้ โดยฉบับดิจิตอลนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการพกพา สามารถใช้อ่าน ค้นคว้า ค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็วแทนฉบับหนังสือที่มีความหนากว่า 1,260 หน้า


Buddhamma" is considered as P.A. Prayudh Payutto's masterpiece and one of the most valuable printed Books on Buddhism ever.
The book compendoiusly contains a complete collection of Buddhist Principles or
Natural Laws in different perspectives. These facts are extracted from 'Tripitaka ' or scriptures, exegesis, commentaries and sub- commentaries so that the information is complete and suitable for those interested. The whole picture of Buddhism in the book in the form of explanation is easily comprehensible. However, the Digital Buddhamma book has been developed in order to enable the interested to access Buddhist Principles faster and more convenient without carrying the printed book with 1,260 pages any longer

Novidades

Versão 2.0.5

- ปรับปรุงเมนู
- ปรับปรุงประสิทธิภาพ

Privacidade do app

Southeast Asia University, responsável pelo desenvolvimento do app, indicou que as práticas de privacidade do app podem incluir o gerenciamento de dados conforme descrito abaixo. Para mais informações, consulte sua política de privacidade.

Dados não coletados

Os desenvolvedores não coletam nenhum dado deste app.

As práticas de privacidade podem variar, por exemplo, com base nos recursos que você usa ou na sua idade. Saiba mais

Mais deste desenvolvedor

Você também pode curtir

มงคล 38 ธรรมะสอนใจ
Livros
E-Tipitaka+ (ค้นหาพุทธวจน)
Livros
บทสวดมนต์ ไหว้พระ คาถามงคล
Livros
Tripitaka 91 V3.0
Livros
ปัณฑิโตบุ๊กส์
Livros
วชิรญาณ
Livros