iPhone Screenshots

Description

МОЈА БАНКА, Охридска банка – Ваша мобилна 24/7 банка

МОЈА БАНКА - апликација на Охридска банка Ви овозможува Вашиот мобилен уред да биде Ваша подвижна виртуелна експозитура преку која на брз, сигурен и лесен начин имате информација за сите Ваши сметки, кредитни картички, кредити, депозити, и може да правите плаќања било кога и било каде.

Апликацијата е бесплатна и достапна на 3 јазици: македонски, албански и англиски. Со максимална сигурност на располагање Ви се следниве услуги:

• Пристап до Вашите сметки, состојбата и расположливите средства во секое време (преглед на состојба, промет за период, структура на картични трансакции, увид во извршените налози, амортизациони планови, напредно пребарување на налози, преглед на кредити, кредитни и дебитни картички, депозити,и сл.)

• Користење на готови шаблони за брзи уплати на сопствени сметки и режиски трошоци, уплати за кредити и кредитни картички и други плаќања

• Извршување на налози за плаќање преку стандардните ПП30 и ПП50 обрасци

• Извршување на конверзија на девизи помеѓу Вашите сметки

• Калкулатори за пресметка на кредитните и депозитните производи на Банката

• Курсна листа

• Лоцирање на банкоматите и експозитурите на Банката

• Нотификациско сандаче за прием на известувања

Посетете ја најблиската експозитура и станете корисник на Моја банка.


BANKA IME, Ohridska Banka –Juaj celulare 24/7 Banka

BANKA IME – aplikacion i Ohridska Banka ju mundëson që pajisja juaj celulare të jetë ekspozitura virtuale portative me anë të cilës në mënyrë të shpejtë, të sigurt dhe të lehtë të merrni informacione për gjitha llogaritë tuaja, kartela kreditore, kredi, depozite, dhe mund të bëni pagesa kur të dëshironi dhe nga gjithkund.

Aplikacioni është falas dhe i në 3 gjuhë: maqedonisht, shqip dhe anglisht. Me siguri maksimale në dispozicion i keni shërbimet vijuese:

• Qasje në llogaritë tuaja, bilancin dhe mjetet në dispozicion në çdo kohë (pasqyrë e bilancit, lëvizje për periudhë, struktura e transaksioneve të kartelave, kontroll në urdhrat e kryera, plane të amortizimit, kërkim i avancuar i urdhrave dhe dëftesave, pasqyrë e kredive, kartela kreditore dhe debit, depozita etj.).

• Përdorim i skemave të gatshme për pagesa të shpejta të llogarive personale, të shpenzimeve regjke pagesa për kredi dhe kartela të kredive dhe pagesa tjera

• Kryerje të urdhrave për pagesë me anë të formularëve standarde PP30 dhe PP50

• Kryerje konvertim të devizave mes llogarive tuaja

• Kalkulator për kalkulim të produkteve kreditore dhe debit të bankës

• Listë të kursit

• Gjetje të bankomateve dhe ekspoziturave të bankës Kuti njoftimi për pranim të njoftimeve

Vizitoni ekspoziturën më të afërt dhe bëhuni përdorues i Banka Ime.


MOJA BANKA, Ohridska Banka –Your 24/7 mobile bank

MOJA BANKA – Ohridska Banka is application that enables your mobile device to be your portable virtual branch. In a fast, secure and easy way you have information on all your accounts, credit cards, loans, deposits, and you can make payments anytime and anywhere.

Application is free and available in 3 languages: Macedonia, Albanian and English. With maximum provided security you are disposed to:

• Access to your accounts, the balance and the available funds at anytime (overview of balance, turnover, structure of card’s transactions, payment orders, amort plans advanced search of payment orders, overview of loans, credit and debit cards, deposits, etc)

• Payment order templates for faster payments on personal accounts and utility charges, payment of loans and credit cards etc.

• Making payments with the standard PP30 and PP50 payment orders, making foreign currency exchange between your accounts

• Calculator for credit and deposit products of the bank

• Exchange list

• ATM and branch locator Notification inbox

Visit the closest branch and become Moja Banka user.

What’s New

Version 1.0.5

Dear clients,

Welcome to Ohridska Banka’s mobile banking application, with new refreshed look and sustained quality.

Sincerely yours,
Ohridska Banka

Ratings and Reviews

4.0 out of 5
8 Ratings

8 Ratings

Svm30 ,

Moja banka Ohridska Banka

Great and customer friendlly application,well done.

Djole sataro ,

App resets pin and access

If you download this update it will not recognise your pin anymore and you will end up having to activate your account again, meaning you’ll need to physicaly show up at the bank. It does not state that in the description,otherwise I would not have downloaded the update. Bad user experience.

Information

Provider
Ohridska Banka A.D.
Size
92.3 MB
Category
Finance
Compatibility

Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English, Albanian, Macedonian

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like