DWR4THAI 4+

Department of Water Resources

ออกแบบมาสำหรับ iPhone

    • ฟรี

ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจดิจิตอล โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำแอปพลิเคชันของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Devices) ซึ่งการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน โดยการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ จะช่วยให้ประชาชนผู้รับบริการภาครัฐสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็วได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ การขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมโดยถือความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง รวมถึงประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและสร้างความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ
จากนโยบายดังกล่าวทำให้กรมทรัพยากรน้ำจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนา Mobile Application สำหรับรายงานสถานการณ์น้ำเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สู่ประชาชนผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center) อีกทั้งสนับสนุนการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยธรรมชาติด้านทรัพยากรน้ำ ตอบสนองกับความต้องการใช้ของผู้บริหาร เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.0.6

- เพิ่มการแสดงผลข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
- เมนูเตือนภัยน้ำหลากดินถล่ม : ทำการเพิ่มข้อมูลวันที่ประกาศเตือน และสีของสถานะเตือนภัยให้สอดคล้องกับระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม
- เมนูโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ : เพิ่มข้อมูลรายละเอียดโครงการของแต่ละสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค
- เมนูองค์ความรู้ : เพิ่มหมวดหมู่ในข้อมูลองค์ความรู้ และเรียงลำดับการแสดงผลใหม่

การจัดอันดับและความเห็น

5.0 จาก 5
6 รายการจัดอันดับ

6 รายการจัดอันดับ

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป Department of Water Resources ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปและการจัดการข้อมูลแก่ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัปเดตสำหรับแอปในครั้งต่อไป

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

หนังสือ
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
สภาพอากาศ
สภาพอากาศ
สภาพอากาศ

คุณอาจจะชอบ

สภาพอากาศ
สภาพอากาศ
สภาพอากาศ
สภาพอากาศ
สภาพอากาศ
สภาพอากาศ