EWS DWR 4+

Department of Water Resources

ออกแบบมาสำหรับ iPhone

    • ฟรี

ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย- ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ถึงปี ๒๕๕๘ ได้ติดตั้งระบบเตือนภัยจำนวน ๑,๕๔๖ สถานี ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัย จำนวน ๔,๙๑๑ หมู่บ้าน และกำลังดำเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อีกจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕๐ สถานี ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัย จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๗๑ หมู่บ้าน เพื่อเป็นกลไกในการติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังและเตือนภัยที่เกิดจากน้ำท่วมฉับพลัน โดยการตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้ำฝน และ/หรือระดับน้ำในพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ในข่ายเสี่ยงภัยสูงจากการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งนอกจากการมีระบบตรวจวัดข้อมูลในพื้นที่แล้ว ระบบเตือนภัยล่วงหน้าจะต้องมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการค้นคืนข้อมูลจากฐานข้อมูลตรวจวัดมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์เตือนภัย เพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยได้ โดยไม่ต้องป้อนค่าลงไปในโปรแกรมวิเคราะห์โดยตรง และพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแสดงผลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สามารถนำข้อมูลการตรวจวัดและการเตือนภัยที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก้าวหน้า และทันสมัย รวมทั้งระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียร และอัตราการรับ-ส่งข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแสดงผลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ที่ใช้ Smartphone บนระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อให้ง่ายต่อการเฝ้าระวัง และติดตามระบบเตือนภัยล่วงหน้า สามารถพกพาติดตัวได้สะดวก และรวดเร็วในการเข้าดูข้อมูลที่ต้องการ

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.0.6

- แก้บัค หน้าแผนที่

การจัดอันดับและความเห็น

4.7 จาก 5
3 รายการจัดอันดับ

3 รายการจัดอันดับ

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป Department of Water Resources ได้ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปอาจรวมถึงการจัดการข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่ได้เก็บข้อมูล

นักพัฒนาไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆ จากแอปนี้

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไป เช่น ตามคุณสมบัติที่คุณใช้หรือตามอายุของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

สภาพอากาศ
หนังสือ
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
สภาพอากาศ
สภาพอากาศ

คุณอาจจะชอบ

สภาพอากาศ
สภาพอากาศ
สภาพอากาศ
สภาพอากาศ
สภาพอากาศ
สภาพอากาศ