iPhone 截圖

簡介

PhahTaigi 台語輸入法 (Taigi Keyboard)

PhahTaigi 是靠「台文雞絲麵 Tâi-bûn Ke-si-mī」募資計畫維持團隊所有ê運作,向望你鬥陣來支持!
https://www.zeczec.com/projects/taibun-kesimi

【特色】
- 用手機á ē-tàng真輕鬆、簡單來phah台語、寫台文。
- Thang phah白話字,教育部漢字、拼音。
- 孤音節、多音節字詞免phah聲調ē出現照聲調順序排列ê候選詞。
- 多音節字詞phah每1-ê音節ê頭1-ê字母就ē出現。(例:phah「sbh」就ē出現「sam-bûn-hî」)
- 安裝了免上網就thang用。
- 免費、無廣告。
- 開放原始碼。(https://github.com/PhahTaigi)

【詞庫:羅馬字】
- 台日大辭典
- 教育部台語辭典
- 等等

【詞庫:漢字】
- 教育部台語辭典

【建議、討論】
- 面冊專頁(https://www.facebook.com/PhahTaigi/)
- 面冊社團(https://www.facebook.com/groups/PhahTaigiApp/)

多謝!

新內容

版本 2.0.1

【PhahTaigi v2.0.1 更新】

1. 增加英文字盤,用「地球khí(key)」揤1下切換。(Nā beh切換輸入法ài揤牢--leh)
2. 支援iPhone、iPad ē-sái使用直--ê kap橫--ê輸入。
3. 更新、增加詞庫資料(台日大辭典、教育部辭典等等)。
4. 改良字盤設計:調整字母、符號位置,kap功能khí ê名稱。
5. 省略台文無ê字母輸入,避免錯誤。
6. 更新候選詞字骨(font),改做sé-lō-hù(serif)--ê khah清楚。
7. 更新logo設計。
8. 改進候選詞ê效能。
9. 修正1-kóa問題。
10. 修正iPhone-only app on iPad ê寸尺問題。

評分與評論

4.6(滿分 5 分)
55 則評分

55 則評分

iOS.user

新版候選字欄

候選字欄的字級變太大了,感覺不習慣。是否能在設定中加入可調字級大小的功能?

其他變動還在適應中。

鬼走

切換異常

更新了後,欲自POJ切去注音仰是英文會無法度切,再麻煩檢查一下,勞力,多謝🙏

tan 3568556

有時拍2ê o 時,buē 回應

Have some bugs. No response when I type

App 隱私權

開發者「Jiaming Wu」指出 App 的隱私權實務可能包含下方描述的資料處理。如需更多資訊,請參閱開發者的隱私權政策

不收集資料

開發者不會從這個 App 收集任何資料。

隱私權實務可能因您使用的功能或您的年齡等因素而有所不同。進一步瞭解

支援

  • 家人共享

    啟用「家人共享」,即可讓最多六名家庭成員使用此 App。

更多此開發者的作品

你可能也會喜歡