Screenshots

Description

Join thousands of residents and visitors who have already downloaded the app for a smarter way to connect with council services.

Key features:
• Check your recycling and waste collection dates and set up reminders.
• Check your Council Tax account.
• Sign up for Council Tax e-bills and notifications.
• Report fly tipping straight from the scene.
• Report a problem on the road or pavement.
We will be adding new services and functionality in future releases.

Services currently available on the app

Roads and pavements
Report a problem with:
• Potholes on the road or pavement
• Sunken surfaces
• Faded road markings
• Speed humps
• Traffic islands
• Drainage
• Tree root damage
• Kerbs
• Paving
• Utility and manhole covers
• Street furniture
• Weeds
Recycling and waste
Check your collection dates
Set reminders for your collection day
Set reminders for more than one property
Switch reminders on / off

Fly-tipping
Locate your device for ease of reporting
Select location on the map with pin drop or enter a postcode
Tell us which type of waste has been dumped
Add up to 3 images
Provide details if you saw the incident and are happy to be a witness

Council Tax
Set up or amend a Direct Debit
Sign up for e-billing and reminders
View your balance and payment details
Make a payment
Be notified of any liability orders or court summons
Report a missed payment

Personal settings
If you enter your personal details they will be saved to your device and will enable quicker access to all services within the app.

App Settings
Select English or WelshYour data is safe with us
We are committed to keeping your information and details safe and compliant with the law. Please see our Privacy Notice for more information:
https://www.cardiff.gov.uk/privacynotice


========================================

Ymunwch â miloedd o drigolion sydd wedi lawrlwytho’r ap er mwyn cael ffordd well o gysylltu â gwasanaethau’r Cyngor.

Nodweddion allweddol:
• Gwirio dyddiadau eich casgliadau ailgylchu a gwastraff a gosod negeseuon atgoffa.
• Gwirio eich cyfrif Treth Gyngor.
• Cofrestru ar gyfer biliau electronig y Dreth Gyngor a hysbysiadau.
• Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon yn y fan a’r lle.
• Rhoi gwybod am broblem ar y ffyrdd neu balmant
Byddwn ni’n ychwanegu gwasanaethau newydd a dulliau defnyddio newydd yn rheolaidd yn y dyfodol.

Rhestr lawn o’r gwasanaethau sydd ar gael ar yr ap ar hyn o bryd

Ffyrdd a phalmentydd
Rhoi gwybod am broblem:

• Twll yn y ffordd neu balmant
• Arwyneb wedi suddo
• Marciau ffordd wedi pylu
• Twmpath cyflymder
• Ynys draffig
• Draenio
• Gwreiddiau coeden
• Cwrbyn
• Palmant
• Caead twll archwilio neu wasanaethau
• Celfi stryd
• Chwyn

Ailgylchu a gwastraff
Gwirio’ch dyddiadau casglu
Gosod nifer o negeseuon atgoffa ar gyfer eich casgliadau
Gosod negeseuon atgoffa am fwy nag un eiddo
Cychwyn/diffodd negeseuon atgoffa

Tipio anghyfreithlon
Leoli’ch dyfais er hwylustod o ran adrodd
Dewis lleoliad ar y map gyda phin neu nodi cod post
Dweud wrthym ba fath o wastraff sydd wedi’i dipio
Ychwanegu hyd at 3 llun
Rhoi manylion am b’un a weloch chi’r digwyddiad a ph’un a ydych chi’n fodlon bod yn dyst

Treth Gyngor
Trefnu neu newid debyd uniongyrchol
Cofrestru am filiau electronig a negeseuon atgoffa
Gweld eich balans a manylion taliadau
Gwneud taliad
Cael eich hysbysu am unrhyw orchmynion atebolrwydd neu wŷs llys
Adrodd am daliad heb ei wneud

Gosodiadau personol
Os byddwch chi’n nodi’ch manylion personol, cân nhw eu cadw ar eich dyfais a bydd modd defnyddio holl wasanaethau’r ap.

Gosodiadau’r Ap
Dewis Cymraeg neu Saesneg

Mae eich data’n ddiogel gyda ni
Rydym ni’n ymrwymo i gadw’ch gwybodaeth a’ch manylion yn ddiogel ac yn unol â’r gyfraith. Gweler rhagor o wybodaeth yn ein Hysbysiad Preifatrwydd:
www.caerdydd.gov.uk/hysbysiadpreifatrwydd

What’s New

Version 1.0.8

What's new?
In this release we have focused on code updates and bug fixes to improve your experience of the app

===========================================

Beth sy’n newydd?
Yn y fersiwn ddiweddaraf hon rydym wedi canolbwyntio ar godio a thrwsio bygiau i wella eich profiad o ddefnyddio’r ap.

Information

Seller
CARDIFF COUNTY COUNCIL
Size
118.6 MB
Category
Reference
Compatibility

Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Cardiff Council
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like