Komisioni i Prokurimit Publik 17+

AKSHI

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Komisioni i Prokurimit Publik. Aplikacioni Mobile.

Komisioni i Prokurimit Publik (KPP) është organi më i lartë administrativ në fushën e prokurimeve që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit publik, koncesioneve/partneritetit publik privat, ankandeve publike dhe procedurave konkurruese të dhënies së lejeve minerare, organ i krijuar me ligjin 10 170, datë 22.10.2009 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar”.


Komisioni i Prokurimit Publik është një organ kolegjial i përbërë nga 5 anëtarë, nga të cilët një Kryetar dhe një Nënkryetar. Kryetari dhe anëtarët e Komisionit të Prokurimit Publik emërohen nga Kuvendi me propozim të Këshillit të Ministrave për një mandat 5-vjeçar me të drejtë rizgjedhje vetëm një herë.


Komisioni ka statusin e një institucioni të pavarur, i cili financohet nga buxheti i shtetit, status i cili u sanksionua me ndryshimet e bëra me ligjin nr.47/2017, datë 13.04.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar), në përmbushje të marrëveshjeve me partnerët ndërkombëtarë, në veçanti me Bashkimin Evropian dhe Bankën Botërore. Aktualisht, Komisioni funksionon në mbështetje të ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”.

App Privacy

The developer, AKSHI, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

e-Albania
Utilities
SMIP
Education
Për Shqipërinë që Duam
Social Networking
CovidPassAL
Health & Fitness
Stop Informalitetit
Utilities
albania.al
Entertainment

You Might Also Like

AceLinkView II
Utilities
GPS Alerts
Utilities
BSP CRM
Utilities
Wellness+ Community
Utilities
Digicom UP
Utilities
Tirana Ime 2.0
Utilities