Matching CDC 4+

Public Debt Management Office

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

ระบบจับคู่ที่ปรึกษา Mobile Application ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง รองรับการใช้งาน
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ที่สนใจประกาศโครงการ
และสมาชิกที่ปรึกษา ที่สนใจโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ ประกาศไว้ในระบบ
เพื่อสรรหาที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ให้เหมาะสมกับโครงการ โดยระบบจับคู่ที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา แบ่งส่วนผู้ใช้งาน 3 ส่วน
1. สมาชิกหน่วยงานรัฐ และเอกชน
2. สมาชิกที่ปรึกษา
3. ผู้ใช้งานที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียน
โดยการเข้าใช้งานระบบผู้ใช้งานจะมีสิทธิการใช้งานระบบตามสิทธิการเข้าใช้งาน
ที่ผู้ใช้งานสมัครเป็นสมาชิกของระบบ เช่น

สมาชิกหน่วยงานรัฐ และเอกชน สามารถประกาศโครงการเพื่อให้ระบบจับคู่ที่ปรึกษาคำนวณการจับคู่ที่ปรึกษาให้เหมาะ
กับโครงการที่ประกาศตามเงื่อนไขของระบบที่กำหนดไว้ และดูข้อมูลรายละเอียดที่
ปรึกษา ค้นหาข้อมูลที่ปรึกษา ค้นหาข้อมูลประกาศโครงการ และได้รับการแจ้งเตือนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

สมาชิกที่ปรึกษา
สำหรับที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาแล้ว
สามารถเข้าใช้งานระบบด้วย ชื่อและรหัสผู้ใช้งาน เพื่อเข้าสู่ระบบจับคู่ที่ปรึกษา ระบบจะแสดงผลการคำนวณการจับคู่โครงการที่ประกาศที่เหมาะสมกับที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาสามารถดูข้อมูลรายละเอียดโครงการและสามารถยื่นแสดง
ความสนใจโครงการ ค้นหาข้อมูลที่ปรึกษา ค้นหาข้อมูลประกาศโครงการ และได้รับการแจ้งเตือนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ผู้ใช้งานที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียน
สามารถค้นหาข้อมูลที่ปรึกษา ค้นหาข้อมูลประกาศโครงการ และได้รับการแจ้งเตือนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

What’s New

Version 2.1

We've updated the Privacy Policy of Matching CDC. Update today for the latest version!

App Privacy

The developer, Public Debt Management Office, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities