Screenshots

Description

ระบบจับคู่ที่ปรึกษา Mobile Application ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง รองรับการใช้งาน
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ที่สนใจประกาศโครงการ
และสมาชิกที่ปรึกษา ที่สนใจโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ ประกาศไว้ในระบบ
เพื่อสรรหาที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ให้เหมาะสมกับโครงการ โดยระบบจับคู่ที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา แบ่งส่วนผู้ใช้งาน 3 ส่วน
1. สมาชิกหน่วยงานรัฐ และเอกชน
2. สมาชิกที่ปรึกษา
3. ผู้ใช้งานที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียน
โดยการเข้าใช้งานระบบผู้ใช้งานจะมีสิทธิการใช้งานระบบตามสิทธิการเข้าใช้งาน
ที่ผู้ใช้งานสมัครเป็นสมาชิกของระบบ เช่น

สมาชิกหน่วยงานรัฐ และเอกชน สามารถประกาศโครงการเพื่อให้ระบบจับคู่ที่ปรึกษาคำนวณการจับคู่ที่ปรึกษาให้เหมาะ
กับโครงการที่ประกาศตามเงื่อนไขของระบบที่กำหนดไว้ และดูข้อมูลรายละเอียดที่
ปรึกษา ค้นหาข้อมูลที่ปรึกษา ค้นหาข้อมูลประกาศโครงการ และได้รับการแจ้งเตือนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

สมาชิกที่ปรึกษา
สำหรับที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาแล้ว
สามารถเข้าใช้งานระบบด้วย ชื่อและรหัสผู้ใช้งาน เพื่อเข้าสู่ระบบจับคู่ที่ปรึกษา ระบบจะแสดงผลการคำนวณการจับคู่โครงการที่ประกาศที่เหมาะสมกับที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาสามารถดูข้อมูลรายละเอียดโครงการและสามารถยื่นแสดง
ความสนใจโครงการ ค้นหาข้อมูลที่ปรึกษา ค้นหาข้อมูลประกาศโครงการ และได้รับการแจ้งเตือนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ผู้ใช้งานที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียน
สามารถค้นหาข้อมูลที่ปรึกษา ค้นหาข้อมูลประกาศโครงการ และได้รับการแจ้งเตือนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

What’s New

Version 1.2

- Bug fixes and performance improvements

App Privacy

The developer, Public Debt Management Office, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like