HealthBlocks: Live to Earn 4+

Ryan Geerdink

Được thiết kế cho iPhone

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

HealthBlocks is a web3 health app for users that want to get rewarded for a healthy lifestyle, have access to health services and share their data with others in a privacy preserving way. With HealthBlocks you get back control and ownership over your health data and valorize it the way you see fit. We are taking health is wealth to the next level.
My HealthBlocks app will integrate the data from health app (HealthKit) to read steps, Calories, workout minutes and Sleep data.
This data will be saved to show user his health routine and achieve goals.
Rewards will be distributed in the form of HEALTH tokens according to the goals achieved.

Có gì Mới

Phiên bản 0.9

Graph problem solved out.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Ryan Geerdink, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Sức Khoẻ & Thể Dục
  • Thông Tin Liên Hệ
  • Mã Định Danh

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục