QRCode 處理‪器‬ 4+

YI HAN TSAI

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

本App是一個提供使用者掃描QR code以及產生QR code的功能的App。

Có gì Mới

Phiên bản 3.0

1. Modify hint string.
2. Update scanner library.
3. Open iMessage if it detect the send message string. (If it detect the hint, it will ask user whether open it.)
4. Open browser if it detect the url string. (If it detect the hint, it will ask user whether open it.)

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, YI HAN TSAI, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

  • Mã Định Danh

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Mã Định Danh

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Thời tiết
Tiện ích
Tiện ích
Thời tiết
Tiện ích
Mạng Xã hội

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích