Viangoo 4+

Smagā transporta pasūtījumi

Viangoo

Designed for iPad

    • 5.0 • 3 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

Viangoo ļauj pasūtīt dolomītu, granti, smilti un citus būvniecībai nepieciešamos materiālu kravas ar mobilās aplikācijas palīdzību. Pasūtījuma izveide ir ērta un dod iespēju efektīvi sekot kravas piegādes statusam un pat automašīnai reālā laikā kartē, kā arī sniedz pārskatāmas atskaites. Tas nodrošina efektīvāku piegāžu un līdzekļu uzskaiti, kā arī atslogo darbiniekus.

ĒRTA PASŪTĪŠANA
Izvēlies materiālu, apjomu un piegādes vietu kartē līdzīgi kā tu pasūtītu taksometru. Tikpat ātri un vienkārši.

ATSKAITES
Detalizētas atskaites par piegādāto materiālu apjomu un summām gan kopumā, gan noteiktos objektos. Atskaites balstās uz reāliem Mapon/GPS braukšanas datiem.

LAIKA EKONOMIJA
Darbinieki var veikt pasūtījumus sev ērtā laikā, sekot līdzi reālajam kravas statusam un automašīnai kartē, kā arī saņemt paziņojumus par kravas piegādes procesu, izlaižot virkni ierasto zvanu.

CAURSPĪDĪBA
Viangoo detalizēti uzskaita un attēlo piegādes procesu. Process ir automatizēts un izskauž iespēju veikt krāpnieciskas manipulācijas


****
Viangoo allows you to order dolomite, gravel, sand and other construction materials via a mobile app. Creating an order is easy and enables efficient tracking of the delivery status and even the truck in real time on a map, as well as providing transparent reports. This ensures more efficient tracking of deliveries and assets, and also takes the burden off staff.

EASY ORDERING
Choose the material, volume and delivery location on the map just like you would order a taxi. Just as quick and easy.

REPORTS
Detailed reports on the volumes and amounts of materials delivered, both overall and to specific sites. Reports based on real Mapon/GPS driving data.

TIME SAVING
Employees can place orders at their convenience, track the real status of the load and the vehicle on the map, and receive notifications about the delivery process by skipping a series of routine calls.

TRANSPARENCY
Viangoo records and displays the delivery process in detail. The process is automated and eliminates the possibility of fraudulent manipulation


****
Viangoo позволяет заказывать доломит, гравий, песок и другие строительные материалы через мобильное приложение. Создать заказ легко, и он позволяет эффективно отслеживать статус доставки и даже грузовика в режиме реального времени на карте, а также предоставлять прозрачные отчеты. Это обеспечивает более эффективное отслеживание поставок и имущества, а также снимает нагрузку с персонала.

ПРОСТОЙ ЗАКАЗ
Выберите материал, объем и место доставки на карте точно так же, как вы заказываете такси. Так же быстро и легко.

ОТЧЕТЫ
Подробные отчеты об объемах и количестве доставленных материалов, как в целом, так и на конкретные объекты. Отчеты, основанные на реальных данных вождения Mapon/GPS.ИИ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Сотрудники могут размещать заказы в удобное для них время, отслеживать реальный статус груза и автомобиля на карте и получать уведомления о процессе доставки, пропуская серию рутинных звонков.

КОНТАКТ ПPOЗPAЧHOCTь
Viangoo подробно записывает и отображает процесс доставки. Процесс автоматизирован и исключает возможность мошеннических манипуляций

What’s New

Version 1.1.38

Vispārīgi lietotnes uzlabojumi

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

App Privacy

The developer, Viangoo, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Used to Track You

The following data may be used to track you across apps and websites owned by other companies:

  • Identifiers

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info
  • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Location
  • Diagnostics

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Business
Productivity